Styrelsens uppdrag

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har under 2020 haft 18 (32) sammanträden varav 2 oberoende. Mötena har protokollförts av styrelsens sekreterare, vilken är koncernens CFO. Vid frågor som riskerar att innefatta intressekonflikter har, liksom tidigare år, oberoende styrelsemöten hållits där de styrelseledamöter som representerar LKQ Cooperation inte deltagit, och särskilt för dem sekretessbelagt protokoll skrivits.

Mötesunderlag har skickats ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Någon avvikande ståndpunkt som förts till protokollet har inte framförts vid något möte under året. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte såsom årsbokslut inklusive fastställande av utdelning, delårsrapporter, budget, strategi, affärsläge, ekonomisk rapportering, investeringar och marknadsutveckling.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll för att skydda ägarnas investering och bolagets tillgångar. Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen ansvarar för att det ska finnas ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med, att kontroll sker av att lagar, interna riktlinjer och andra regler efterföljs och att den externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Styrelsen avhandlar såväl alla kvartals bokslut som årsredovisning innan dessa publiceras. Revisionsutskottet rapporterar till styrelsen gällande ärenden om intern kontroll inklusive ärenden för beslut. Protokoll från revisionsutskottets möten finns tillgängliga för styrelsens medlemmar. I styrelsens uppgifter ingår även att fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga.

Det finns skriftliga instruktioner som reglerar den inbördes arbetsordningen i styrelsen samt fördelningen av uppgifter mellan styrelsen och vd och koncernchef samt rapporteringsprocessen. Instruktionerna revideras årligen och de är i huvudsak; arbetsordning för styrelsens arbete, arbetsordning för de två utskotten, vd-instruktion och attestordning.

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på styrelsens ordförande att tillse att så sker. Under 2020 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter. Den samlade uppfattningen vid utvärderingen 2020 var att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrelsen uppfyllt Kodens krav avseende styrelsens arbete.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete ska följande ersättning utgå: 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämmovalda styrelseledamöter

Styrelsen består av Robert Hanser (ordförande), Helena Skåntorp (vice ordförande), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson och Michael Løve. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Fem av ledamöterna är oberoende även i förhållande till större aktieägare. VD ingår inte i styrelsen och ej heller någon annan från koncernledningen.