Miljö

MEKOs största miljöpåverkan ligger inom områdena transporter, energianvändning samt kemikalie-och avfallshantering. Verksamheten har regler och rutiner för hantering av sin miljöpåverkan.

Transporter
Vår verksamhet kräver transporter både med egna fordon och genom underleverantörer. Från våra stora lager transporteras gods och varor till koncernens butiker och till våra e-handelskunder. Från butikerna görs transporter med varubilar till våra egna och anslutna konceptverkstäder. För att minska miljöpåverkan från transporterna tas hänsyn till bränsleförbrukning vid fordonens inköp.

Energianvändning
Vi har lagerlokaler, butiker, verkstäder och kontor. Dessa kräver energi i form av el, värme och kyla. Genom energikartläggningar har vi koll på hur vår energianvändning ser ut.
Vi köper grön el till flertalet lokaler både i Sverige och Norge.

Kemikaliehantering
MEKO sätter ett stort antal kemiska produkter på marknaden. Det medför ett ansvar att kontrollera märkning, tillse att rätt information finns i form av t.ex. säkerhetsdatablad, säkerställa att vissa typer av kemikalier endast säljs till yrkesutövare och att förvaringen är korrekt i lager och butiker. Korrekt hantering och rätt skyddsutrustning är centralt på våra verkstäder.

Avfallshantering
I vår verksamhet uppkommer avfall och farligt avfall. Främst handlar det om avfall som återvinns exempelvis well, kartong och plast. I verkstäderna uppkommer också farligt avfall i form av t.ex. oljor, batterier och kemikalier. Avfallet sorteras och hanteras enligt gällande lagstiftning.