Finansiella mål

MEKOs övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

 

Omsättningsökning

MÅL: Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 5 procent, med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

 

Vi har för de senaste fem åren överträffat målet. För 2021 ökade nettoomsättningen med 7 (–3) procent. Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Justerad rörelsemarginal

MÅL: Justerad rörelsemarginal om 10 procent årligen.

 

Vi har haft en ökande lönsamhet sedan 2019, där vi ser fortsatta möjligheter att effektivisera kärnaffären. För 2021 uppgick den justerade rörelsemarginalen till 8 (8) procent.

Nettoskuld/EBITDA

MÅL: Nettoskuld/ EBITDA ska långsiktigt vara inom intervallet 2,0–3,0 gånger.

 

Vi har uppnått målspannet sedan 2020. Nettoskuld/ EBITDA (exklusive IFRS 16) minskade till 1,9 (2,54). Nettoskulden är 2 264 (2 673) MSEK.

 

Utdelningsandel

MÅL: Utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningsförslag tar styrelsen hänsyn till koncernens potentiella förvärvsmöjligheter, finansiella ställning, investeringsbehov och framtidsutsikter.

 

Årsstämman 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 3,00 SEK per aktie för 2021 (0,00). Styrelsen fortsätter att stödja målet att minst 50 procent av resultat efter skatt ska delas ut.