Finansiella mål

MEKOs övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

 

Omsättningsökning

Målet är att årligen uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 5 procent, genom en kombination av organisk tillväxt och mindre förvärv. 

 

Målet justerades i december 2020 (tidigare mål: årlig omsättningstillväxt om minst 5 procent). Under 2019 ökade nettoomsättningen med 52 (33) procent, positivt påverkad av de förvärvade verksamheterna FTZ och Inter-Team i september 2018. Den organiska tillväxten blev 2 procent till följd av en stabil försäljning i Norden och samt ett antal mindre förvärv i Sverige och Norge.

Justerad rörelsemarginal

Målet är att årligen uppnå en justerad rörelsemarginal om 10 procent.

 

Målet justerades under december 2020 (tidigare mål: rörelsemarginal om minst 10 procent). Rörelsemarginalen ökade till 6 (5) procent för 2019. Marginalen påverkades positivt av lägre negativa jämförelsestörande poster, kostnadsbesparingar och åtgärder inom olönsamma verksamheter. Högre inköpspriser med anledning av stark euro och generellt lägre marginaler i förvärvade Inter-Team än koncernen som helhet hade negativ effekt på marginalen.

Nettoskuld/EBITDA

Målet är att nettoskuld/EBITDA långsiktigt ska vara inom intervallet 2.0 – 3.0 gånger.

 

Målet justerades under december 2020 (tidigare mål: nettoskuld/EBITDA ska ej långsiktigt överstiga 2.0). Nettoskuld/EBITDA blev 3,68 (6,44) för 2019). Den höga kvoten beror huvudsakligen på fortsatt hög nettoskuld under 2019, 3 709 (4 098) MSEK, med anledning av förvärvet av FTZ och Inter-Team under 2018.

 

Utdelningsandel

Styrelsens avsikt är att MEKO (tidigare Mekonomen Group) ska lämna utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningsförslag ska hänsyn tas till bolagets potentiella förvärvsmöjligheter, finansiella ställning, investeringsbehov och framtidsutsikter.

 

Definitionen av hur bedömningen av föreslagen utdelning görs har förtydligats under december 2020 (tidigare: Vid beslut om utdelningsförslag tas hänsyn främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse). Styrelsen föreslog ingen utdelning för 2019 (0,00). Hänsyn har tagits till hur det bäst prioriteras mellan bolagets mål att minska skuldsättningen och betala utdelningar. Styrelsen fortsätter att stödja det långsiktiga målet att minst 50 procent av resultat efter skatt ska delas ut.