Ordlista och definitioner

Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare beräknas som eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående kvartalens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående kvartalens sysselsatta kapital vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslutning beräknas som balansomslutning vid periodens slut adderat med fyra närmast föregående kvartalens balansomslutning vid periodernas slut dividerat med fem.

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror i procent av nettoomsättningen.

Bruttovinst
Intäkter minus kostnaden för handelsvaror.

EBIT-marginal
Rörelseresultat (EBIT) efter avskrivningar i procent av rörelsens intäkter.

EBITA
Rörelseresultat efter planenliga avskrivningar men före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

EBITA-marginal
EBITA i procent av rörelsens intäkter.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av rörelsens intäkter.

Eget kapital per aktie
Eget kapital exklusive minoritetens andel i relation till antal aktier i slutet av perioden.

Kassaflöde per aktie
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel redovisas till dess nominella belopp.

Nettoskuld
Kort- och långfristiga räntebärande skulder för upplåning, d v s exklusive pensioner, leasing, derivat och liknande förpliktelser, med avdrag för likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital inklusive minoritet.

Omsättningstillväxt
Ökning av summa intäkter i procent av föregående års summa intäkter.

Resultat per aktie
Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader dividerat med räntekostnader.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Soliditet för moderbolaget inkluderar eget kapitaldel av obeskattade reserver.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och avsättningar inklusive uppskjuten skatteskuld.

 

Företagsspecifika definitioner

Anslutna verkstäder
Verkstäder som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken.

B2B
Försäljning av varor och tjänster mellan företag (business-to-business).

B2C
Försäljning av varor och tjänster mellan företag och konsument (business-to-consumer).

DAB-produkter
Tillbehör till bilen anpassade till digital lösning för radiosändning. DAB är en förkortning för Digital Audio Broadcasting.

Egna/egenägda butiker
Butiker vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB.

Egna/egenägda verkstäder
Verkstäder vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av Mekonomen AB.

EMV
Egna märkesvaror, till exempel MEKO’s egna märkesvaror Carwise, Kraft Automotive, ProMeister och Sakura.

Fleetverksamhet
MEKO’s erbjudande till företagskunder.

Försäljning till Kundgrupp Anslutna verkstäder
Försäljning till anslutna verkstäder samt försäljning i egenägda verkstäder.

Försäljning till Kundgrupp Konsument
Egenägda butikers kontantförsäljning till andra kundgrupper än Anslutna verkstäder och Övriga B2B-kunder, samt koncernens e-handelsförsäljning till konsument.

Försäljning till Kundgrupp Övriga B2B-kunder
Försäljning till företagskunder som inte är anslutna till något av MEKO’s koncept, inklusive försäljning inom fleetverksamheten.

Justerad EBIT
EBIT justerat för jämförelsestörande poster och förvärvsrelaterade poster hänförliga till MEKO AB’s direkta förvärv. Aktuella förvärvsrelaterade poster är avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar avseende förvärven FTZ, Inter-Team, MECA and Sørensen og Balchen.

Justerad EBIT-marginal
Justerad EBIT i procent av rörelsens intäkter.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner med betydande effekter, vilka är relevanta för att förstå den finansiella utvecklingen vid jämförelse av resultatet för den aktuella perioden med tidigare perioder, inklusive omstruktureringsprogram, kostnader relaterade till större juridiska tvister och nedskrivningar samt vinster och förluster från förvärv eller avyttring av verksamheter, dotterbolag, intressebolag och joint ventures eller poster av liknande karaktär.

Konceptverkstäder
Anslutna verkstäder.

Lasingoo
Bilportalen vars uppgift bland annat är att förenkla för bilägare att välja och boka verkstad och som MEKO äger tillsammans med branschaktörer.

Organisk tillväxt
Förändring i nettoomsättning justerad för förvärv/avyttringar, valutaeffekter och antal vardagar.

ProMeister
MEKO’s egna varumärke för högkvalitetsreservdelar med fem års garanti.

Reservdelar till bil
Delar som är nödvändiga för bilens funktion.

Samarbetande butiker
Butiker som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/butikskoncept.

Tillbehör till bil
Produkter som inte är nödvändiga för bilens funktion, men förhöjer upplevelsen eller utökar användandet av bilen, till exempel bilvårdande produkter, takboxar, bilbarnstolar etc.

Underliggande nettoomsättning
Omsättning justerat för antal jämförbara vardagar och valutaeffekter.

Valutaeffekter på balansräkningen
Påverkan av valuta avseende realiserade och orealiserade omvärderingar av utländska kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder.

Valutatransaktionseffekter
Påverkan av valuta avseende internförsäljning från Mekonomen Grossist AB samt från MECA Car Parts AB till respektive land.

Valutatranslationseffekter
Påverkan av valuta vid omräkning av utländska dotterföretags resultat i SEK.

Övriga rörelseintäkter
Består huvudsakligen av hyresintäkter, marknadsföringsbidrag och valutakursvinster inom MEKO.