Finansiella mål

MEKOs övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av koncernens strategi. Under året har vi haft en god utveckling mot våra mål där vi uppnått 50 procent av både de finansiella och hållbarhetsmålen. Vi har därtill initierat aktiviteter för att säkerställa att vi når samtliga mål och förfinat mätmedoder inom hållbarhetsområdet.

Mål >5% omsättningsökning

Mål

Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 5 procent, med en kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

Utfall 2021

Vi har för de senaste fem åren överträffat målet. För 2021 ökade nettoomsättningen med 7 (–3) procent. Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Mål 10% justerad rörelsemarginal

Mål

Justerad rörelsemarginal om 10 procent årligen.

Utfall 2021

Vi har haft en ökande lönsamhet sedan 2019, där vi ser fortsatta möjligheter att effektivisera kärnaffären. För 2021 uppgick den justerade rörelsemarginalen till 8 (8) procent.

Mål 2,0–3,0 nettoskuld/EBITDA 

Mål

Nettoskuld/ EBITDA ska långsiktigt vara inom intervallet 2,0–3,0 gånger.

Utfall 2021

Vi har uppnått målspannet sedan 2020. Nettoskuld/ EBITDA* minskade till 1,9 (2,54). Nettoskulden är 2 264 (2 673) MSEK.

*Nettoskuld/EBITDA exklusive IFRS 16.

Mål >50% utdelningsandel

Mål

Utdelningar motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt.*

Utfall 2021

Styrelsen föreslår utdelning om 3,00 SEK per aktie för 2021 (0,00). Styrelsen fortsätter att stödja målet att minst 50 procent av resultat efter skatt ska delas ut.

*Vid beslut om utdelningsförslag tar styrelsen hänsyn till koncernens potentiella förvärvsmöjligheter, finansiella ställning, investeringsbehov och framtidsutsikter.

Åk till toppen