Bokslutskommuniké januari - december 2022

15 februari 2023 07:30

1 oktober - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 3 895 (3 129) MSEK. Justerat för förvärvet av Koivunen ökade nettoomsättningen med 10 procent. Den organiska tillväxten var 5 procent. 
  Nettoomsättningen påverkades positivt av valutakurseffekter med 4 procent.
 • Justerad EBIT uppgick till 198 (203) MSEK och justerad EBIT-marginal uppgick till 5,0 (6,3) procent.
 • EBIT uppgick till 148 (173) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 3,7 (5,4) procent. EBIT har påverkats negativt av jämförelsestörande poster i kvartalet om 22 (positivt 3) MSEK, hänförligt till omstrukturering i den norska verksamheten inom affärsområde Sweden/Norway.
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 2,05 (2,09) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326 (192) MSEK.
 • Nettoskulden uppgick till 3 558 (2 264) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 3 659 MSEK den 30 september.
 • Det osäkra omvärldsvärldsläget har påverkat försäljning och lönsamhet i kvartalet på flera av koncernens marknader.

1 januari - 31 december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 14 067 (12 309) MSEK. Justerat för förvärvet av Koivunen ökade nettoomsättningen med 7 procent. Den organiska tillväxten var 3 procent. Nettoomsättningen påverkades positivt av valutakurseffekter med 3 procent.
 • Justerad EBIT uppgick till 945 (1 031) MSEK och justerad EBIT-marginal uppgick till 6,6 (8,2) procent. 
 • EBIT uppgick till 759 (894) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 5,3 (7,1) procent. EBIT har påverkats negativt av i jämförelsestörande poster i perioden om 70 (positivt 3) MSEK, varav 48 MSEK är hänförligt till kostnader och transaktionsskatt i samband med förvärvet av Koivunen och 22 MSEK är hänförligt till omstrukturering i norska verksamheten inom affärsområde Sweden/Norway. 
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 8,12 (10,21) SEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 048 (1 227) MSEK.
 • Moderbolaget Mekonomen AB (publ.) har under perioden slutfört ett namnbyte till MEKO AB (publ.). 
 • Den 1 juli slutfördes MEKOs förvärv av Koivunen med verksamhet i Finland och Baltikum för en köpeskilling om 131 MEUR och verksamheten är inkluderad i MEKOs finansiella rapportering från det datumet.
 • Koncernen rapporteras från och med det tredje kvartalet 2022 i fem affärsområden, Denmark, Finland, Poland/the Baltics, Sweden/Norway och Sørensen og Balchen (Norway). Jämförelsesiffror har omräknats. 
 • Restriktioner relaterade till covid-19 har påverkat både perioden och jämförelseperioden, men i varierad utsträckning i de olika affärsområdena. 
 • Det osäkra omvärldsläget har påverkat försäljning och lönsamhet i perioden på de flesta av koncernens marknader, samt har påverkat kassaflödet negativt till följd av uppbyggnad av säkerhetslager för att motverka effekter av störningar i leveranskedjorna. 
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 3,30 (3,00) SEK att utbetalas i två delar, 1,10 i maj och 2,20 i november.

Vd:s kommentar

Stark tillväxt och förbättrat kassaflöde
Jag är glad över den underliggande styrka som MEKOs prestation visat under det fjärde kvartalet. I ett utmanande omvärldsläge ökar vår organiska tillväxt samtidigt som vår affärsmodell står stabil och genererar starkt kassaflöde. Vi har etablerat oss som marknadsledare i norra Europa och ökar takten i vårt effektiviseringsarbete.  Sammantaget har vi en god finansiell ställning och kan summera ett av våra starkaste år hittills. Det är glädjande att  styrelsen kan föreslå en utdelning om 3,30 per aktie för 2022.

Branschledare i norra Europa
MEKO är ledande i norra Europa i vår bransch: att möjliggöra mobilitet genom att förse verkstäder med reservdelar, tjänster och verkstadskoncept under välkända varumärken och med oslagbar logistik och tillgänglighet. Efter det strategiska förvärvet av Koivunen har vi stärkt vår ställning i Finland och även etablerat oss i Baltikum. Vi finns nu på åtta marknader som rymmer 75 miljoner människor och 35 miljoner bilar, vilket innebär ökade möjligheter till effektivisering och lönsam tillväxt. De synergivinster vi räknat med i samband med förvärvet av Koivunen följer plan och kommer att realiseras till fullo 2024 som tidigare kommunicerats.

Solid utveckling på våra marknader men fortsatt utmanande marknadsförutsättningar i Danmark
Det fjärde kvartalet innebar ett fortsatt komplext omvärldsläge med stigande inflation, höga räntor och turbulens till följd av kriget i Ukraina. I Polen och Baltikum har efterfrågan varit fortsatt stark, medan Sverige och Finland har visat på en fortsatt god utveckling. I Norge har förutsättningarna förbättrats, främst inom B2B, medan efterfrågan i Danmark varit mer utmanande. 

Koncernens nettoomsättning ökade med drygt 24 procent till 3 895 (3 129) MSEK i kvartalet, varav en organisk tillväxt om 5 procent. Exklusive förvärvet av Koivunen var tillväxten 10 procent och innebär att MEKO under 2022 når den högsta omsättningsnivån ett enskilt år sedan företaget grundades.

Stabil lönsamhetsnivå – ökade insatser för högre marginal
En av MEKO:s främsta styrkor är vår storlek. Den ger oss bland annat betydande inköpskraft och stordriftsfördelar. Detta bidrar till att vi under året redovisar en stabil lönsamhet. Däremot påverkas nivån något i det fjärde kvartalet till följd av initiativ för att sänka våra kostnader och höjda inköpspriser. En viktig åtgärd under kvartalet var att avveckla nio butiker i Norge med bibehållen tillgänglighet för våra kunder – ett initiativ i linje med vår strategi att ständigt optimera verksamheten. EBIT under det fjärde kvartalet uppgick till 148 MSEK, jämfört med 173 MSEK samma kvartal under högkonjunkturåret 2021. Detta resulterade sammantaget i en EBIT-marginal på 3,7 (5,4) procent.

Resultatet påverkades av jämförelsestörande
poster om -22 (3) MSEK till följd av effektiviseringsåtgärderna i Norge. Justerad EBIT uppgick till 198 (203) MSEK och justerad EBIT-marginal till 5,0 (6,3) procent. Bruttomarginalen minskade till 42,8 (45,4) procent främst som en följd av förvärvet av Koivunen, med en generellt lägre bruttomarginal. 

Solid finansiell ställning och förslag till aktieutdelning
Vår intjäningsförmåga ger oss en solid finansiell ställning. Det är glädjande att vårt kassaflöde under det fjärde kvartalet förbättrades jämfört med samma period 2021, trots ett något högre rörelsekapital. Vid utgången av 2022 uppgick vår nettoskuld till 3 558 (2 264) MSEK, där ökningen förklaras av förvärvet av Koivunen. Det ger en nettoskuld i relation till EBITDA på 3,36 gånger, inklusive 6 månaders resultateffekt från Koivunen – något över vår målsättning på en skuldkvot mellan 2 och 3. Jag känner mig trygg i att nå målintervallet under 2023, med hjälp av våra starka kassaflöden. 

Sammantaget är 2022 ett av de starkaste åren sedan MEKO grundades, med vår högsta omsättning för koncernen någonsin och näst högsta EBIT. Vi har en stark position på marknaden. Det är också en av anledningarna till att styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 3,30 kronor per aktie att utbetalas i två delar, 1,10 i maj och 2,20 i november.

Leder transformationen mot en mer hållbar mobilitet
MEKO har en tidlös affärsmodell som drivs av det ständiga behovet att förflytta sig. Det finns en konstant efterfrågan av fungerande fordon, oavsett vilken teknik de drivs av. Elektrifieringen pågår med full styrka och MEKO är en drivande del i denna gröna omställning. Genom särskilda satsningar under 2022 har vi utbildat verkstäder och säkrat branschens mest omfattande tillgång på reservdelar för elbilar. Vi välkomnar elbilar på samma sätt som bensin- och dieselbilar. 

Sammantaget står MEKO starkt i ett bredare internationellt sammanhang än tidigare. Vi har stor potential att fortsätta växa och öka vår lönsamhet på ett uthålligt sätt.


Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och aktieägare för året som gått.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023 klockan 07:30. Delårsrapporten publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen