MEKO presenterar justerade finansiella mål och prioriteringar för att stärka sin ledande ställning

21 mars 2023 07:30

MEKO arrangerar i dag en kapitalmarknadsdag där företagsledningen presenterar justerade finansiella mål. Justeringarna bekräftar bolagets framgångsrika modell för långsiktigt värdeskapande och avspeglar MEKOs strategi för fortsatt lönsam tillväxt. Under kapitalmarknadsdagen redogör ledningen även mer i detalj för hur MEKO planerar att stärka sin ställning som branschledare på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa.

”MEKOs beprövade strategi att växa organiskt och genom noga utvalda förvärv har skapat värde under många år. En del i strategin är att expandera på nya marknader där marginalerna kan vara strukturellt något lägre men där vi över tid förbättrar lönsamheten i företagen vi förvärvar. En naturlig följd är att koncernens rörelsemarginal blir utspädd under övergångsperioder samtidigt som rörelseresultatet ökar i absoluta tal. Detta är en framgångsrik modell för värdeskapande som spelar en central roll när vi nu intensifierar arbetet med att stärka MEKOs marknadsledande position för framtiden. Genom att justera våra finansiella mål bekräftar vi både vår värdeskapande förmåga och tydliggör MEKOs väg framåt mot långsiktigt ökad lönsamhet”, säger Pehr Oscarson, Vd och koncernchef för MEKO.

De uppdaterade finansiella målen indikerar att en nettoomsättning motsvarande cirka 19 miljarder kronor och ett justerat EBIT om cirka 1,6 miljarder kronor ska uppnås under 2027, exklusive eventuella större strategiska förvärv.

MEKOs finansiella mål fram till och med 2027:

Tillväxt (förtydligad) Rörelseresultat (justerad) Nettoskuld (oförändrad) Utdelningspolicy (förtydligad)
Genomsnittlig årlig omsättningsökning på minst 5 procent.Ska ske genom en kombination av organisk tillväxt och mindre förvärv. Större strategiska förvärv ingår inte. Årlig tillväxt av justerat rörelseresultat (EBIT) på minst 10 procent. Nettoskulden i relation till rörelseresultatet (EBITDA) ska långsiktigt vara i intervallet 2.0 – 3.0 gånger. Motsvarande 50 procent av resultatet efter skatt delas ut.Hänsyn ska tas till förvärvsmöjligheter,  finansiell ställning, investeringsbehov och eventuella aktieåterköp.

För mer information, vänligen kontakta:

Pehr Oscarson, Vd och koncernchef MEKO
Telefon: +46 (0)8 464 00 00  
E-post:
pehr.oscarson@meko.com

Fredrik Sätterström, IRO MEKO
Telefon: +46 (0)70 51 01 022
E-post: 
fredrik.satterstrom@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör (interim), MEKO
Telefon: +46 (0)73 522 52 42
E-post:
anders.oxelstrom@meko.com

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023 kl 07:30 CET. Detta pressmeddelande publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen representerar originalversionen och har översatts till engelska.

Åk till toppen