Delårsrapport januari – juni 2016 (26 augusti 2016)

Delårsrapport januari – juni 2016

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET, 1 april – 30 juni 2016 1)

● Intäkterna ökade med 3 procent till 1 573 (1 527) MSEK. Exklusive förvärvet av Opus Equipment ökade    intäkterna med 1 procent. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna    med 3 procent. Försäljning i jämförbara enheter ökade med 6 procent.
● EBITA uppgick till 189 (224) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 12 (15) procent.
● EBIT uppgick till 161 (197) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 10 (13) procent. MECA:s exportaffär till Danmark har påverkat EBIT negativt med 4 (negativt 10) MSEK. EBIT har påverkats negativt av engångseffekter om 9 (negativt 1) MSEK, varav 7 (0) MSEK påverkat bruttomarginalen.
● Bruttomarginalen uppgick till 53,6 (54,7) procent.
● Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, uppgick till 3,02 (3,74) SEK.
● Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 228 (137) MSEK, varav avvecklad verksamhet -2 (-45)    MSEK.
● Nettoskulden uppgick till 1 684 (1 841) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 626 MSEK vid årsskiftet.

1) Under första kvartalet 2015 avvecklades de två sista butikerna i Danmark och den danska butiksverksamheten presenteras i delårsrapporterna 2015-2016 enligt reglerna för avvecklad verksamhet i IFRS 5. Den danska butiksverksamheten ingick tidigare i segment MECA. Samtliga belopp avser den kvarvarande verksamheten förutom kassaflöde och nettoskuld.

Rapporten i sin helhet och länk till telefonkonferensen (engelska)

Senaste nyheter