Vd har ordet

Vd-ord i årsredovisning 2020

Väl positionerade för framtiden efter ett utmanande år 

Jag kan nu sammanfatta ett händelserikt och utmanande år för Mekonomen Group, präglat av covid-19 med en efterföljande valutakursförsvagning och ett IT-intrång inom affärsområde MECA/Mekonomen. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi har en robust affärsmodell samt en stark och kompetent organisation med förmågan att hantera kriser.

Vi rapporterar en kraftigt förbättrad lönsamhet med stöd av ett brett spektrum av kraftfulla åtgärder och strukturella initiativ. Det är min fasta övertygelse att Mekonomen Group, som möjliggörare av mobilitet, är mycket väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt.

Det har varit ett speciellt och utmanande år för människor och verksamheter världen över. När spridningen av covid-19 tog fart i början av året var det få som anade de globala konsekvenserna. Vi agerade med stor beslutsamhet för att redan i ett tidigt skede säkra vår varuförsörjning. I nästa steg initierades snabbt beredskapsåtgärder och effektiviseringar i vår verksamhet för att mildra effekterna på resultat och kassaflöde samt för att upprätthålla hälsa och säkerhet för våra medarbetare och våra kunder. Pandemin är inte över än och restriktioner är fortfarande delvis i kraft på våra marknader. Hur länge situationen kommer att pågå är fortfarande oklart och vi förutser att negativa konsekvenser på grund av pandemin kommer att påverka vissa av våra marknader under en tid framöver.

I slutet av mars utsattes vårt affärsområde MECA/Mekonomen för ett IT-intrång som orsakade omfattande störningar i våra IT-system och negativa effekter på verksamheten. Genom vår försäkring fick vi omedelbar tillgång till IT-expertis och den utbetalade försäkringsersättningen har till stor del kompenserat för det omsättningsbortfall som intrånget vållade. Incidenten har därmed inte orsakat någon väsentlig negativ finansiell påverkan för året som helhet.

Kraftfulla åtgärder för att sänka kostnaderna och öka lönsamheten
Vi har arbetat intensivt under året genom kraftfulla åtgärder för att mildra negativa kortsiktiga effekter av pandemin och genom att introducera strukturella initiativ för att öka vår lönsamhet över tid. Vi initierade snabbt kortsiktiga effektiviseringar och kostnadsbesparande åtgärder som ledde till reduktioner för personal och marknadsföringskostnader. Vi har också justerat våra priser i olika omfattning för att mildra effekterna av årets valutakursförsvagning på flera av våra marknader. Omkring en tredjedel av dessa kortsiktiga åtgärder beräknas bli permanenta för att öka vår långsiktiga lönsamhet. I samma syfte intensifierade vi våra strukturella initiativ inom affärsområde MECA/Mekonomen genom nedstängning av ett antal olönsamma butiker och verkstäder.

Tidigare initierade strukturella initiativ för att realisera inköpssynergier efter förvärven av FTZ och Inter-Team slutfördes under verksamhetsåret och väntas ge full effekt 2021. Integrationen av bolagen i koncernen har varit framgångsrik i sin helhet.

Sammanslagningen av MECA/Mekonomens centrallager till ett lager i Strängnäs har genomförts enligt plan och reducerar våra hyreskostnader från och med januari 2021. Reducering av lagernivåer hade effekt redan i Q4 2020. Initiativet kommer att ge oss en mer effektiv och hållbar logistik för affärsområdet och beräknas nå full effektivitet under 2021.

Stabil efterfrågan och förbättrad lönsamhet
Jag kan konstatera att Mekonomen Group står starka trots osäkra tider och den underliggande efterfrågan på våra produkter och tjänster är robust. Under året förbättrade vi lönsamheten kraftigt genom framgångsrika åtgärder och strukturella initiativ. Omsättningen uppgick till 11 511 (11 842) miljoner kronor och den justerade EBIT-marginalen ökade till 8 (7) procent. Justerad EBIT inkluderar statliga stöd till följd av covid-19 avseende nedsättning av arbetsgivaravgifter, stöd till sjuklön samt permitteringsstöd och stöd för personalrelaterade kostnader uppgående till 48 MSEK inom affärsområdena Inter-Team, MECA/Mekonomen och Sørensen og Balchen. Bruttomarginalen ökade till 45,1 (44,8) procent, positivt påverkat av inköpssynergier samt valutarelaterade prisökningar på de flesta av våra marknader.

Vi har under året vidtagit åtgärder för att säkerställa det operativa kassaflödet och för att minska vårt rörelsekapital, vilket har resulterat i ett starkt kassaflöde. Vi har dragit nytta av statligt subventionerade uppskjutna skatteinbetalningar och prioriterat investeringar i de fall det har varit möjligt. Under andra kvartalet slutförde vi framgångsrikt diskussioner med vår bankgrupp kring justeringar av våra lånevillkor för att på ett mer rättvisande sätt reflektera pandemins möjliga negativa påverkan. Sammantaget har vi vid verksamhetsårets slut en solid finansiell ställning med förbättrad likviditet och en lägre skuldsättning.

Strategi för lönsam och hållbar tillväxt
Vår vision att vara en möjliggörare av mobilitet – idag, imorgon och i framtiden, ligger till grund för vår strategi. Vi ska vara den bästa och mest omfattande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller fordon. Vår strategi bygger på fyra strategiska områden som ska bidra till att skapa värde för kunderna och en lönsam hållbar tillväxt för koncernen. Hållbarhet är en integrerad del i allt vi gör.

  • Inom operational excellence arbetar vi för att effektivisera och optimera vår kärnverksamhet för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, förbättra kvaliteten och öka vår lönsamhet.
  • Vi ska fortsätta utveckla våra verkstadskoncept för att attrahera nya kundgrupper, öka verkstadslojalitet, skapa lönsamhet för verkstäderna och vara en hållbar affärspartner.
  • Genom att digitalisera och skapa nya kundlösningar för bilägare stärker vi vårt erbjudande genom hela värdekedjan, samtidigt som vi ökar lojaliteten.
  • Vi ska också skapa nya intäktsströmmar genom att bredda vår affär, erbjuda nya tjänster samt utöka vårt sortiment av produkter för att nå nya kundgrupper och öka försäljningen till befintliga kunder.

Justerade långsiktiga finansiella mål
I slutet av verksamhetsåret justerade vi våra långsiktiga finansiella mål kopplade till vår strategi och förtydligade vår utdelningspolicy. Koncernen har som mål att nå en:

  • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 5 procent, genom en kombination av organisk tillväxt och mindre förvärv.
  • Justerad rörelsemarginal om 10 procent.
  • Nettoskuld/EBITDA inom intervallet 2,0–3,0 gånger.

Vår utdelningspolicy innebär att Mekonomen Group har som mål att dela ut motsvarande minst 50 procent av resultatet efter skatt till aktieägarna, men att hänsyn ska tas till bolagets potentiella förvärvsmöjligheter, finansiella ställning, investeringsbehov och framtidsutsikter.

Attraktiv samarbetspartner för nya tillverkare
När den kinesiska elbilstilverkaren Xpeng gick in på den norska marknaden valdes Mekonomen Group som exklusiv grossistpartner för reservdelar och våra verkstäder kommer därtill att auktoriseras som servicepartners. Den nya generationen elbilstillverkare letar efter effektiva försäljningskanaler och samarbeten med befintliga aktörer för att snabbt etablera sig på nya marknader. Vi har en oslagbar tillgänglighet och djup expertis som gör oss till en attraktiv samarbetspartner, med ett brett nätverk av verkstäder, en effektiv grossistaffär och med en egen kompetensakademi med elbilscertifiering av verkstäder. Samarbetet är en tydlig bekräftelse på vår starka position och ledande roll i den omställning som sker mot ny och grönare teknik på fordonseftermarknaden. Vi står väl rustade och är redo att driva utvecklingen, oberoende av vilka typer av fordon som kör på vägarna.

Väl positionerade för framtidens marknad
Om vi blickar tillbaka har koncernen möjliggjort mobilitet i närmare femtio år, och jag är övertygad om att vi har en viktig roll att spela under en lång tid framöver. Mobilitet är en av grundpelarna i vårt samhälle, vilket ger en omfattande och stabil efterfrågan på verkstadstjänster och reservdelar. Samhället kommer fortsätta att utvecklas genom ny och grönare teknik i fordon, nya konsumentbeteenden och ett ökat övergripande fokus på hållbarhet. Vi står bakom FN Global Compacts principer vilka vi undertecknade 2013 och vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling samt våra intressenters krav och förväntningar på oss. Vi har idag en ledande position på våra marknader, vilket vi ska bygga vidare på för att bli en än mer hållbar och starkare partner för framtiden. Vi är väl förberedda för ny och framväxande konkurrens tack vare vår ledande digitala position, våra starka koncept och de synergier vi möjliggör mellan våra marknader.

Jag är stolt över den energi och det driv som mina medarbetare visat under detta speciella år. Vi gläds också åt att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammats genom att Mekonomen Group har blivit utsedd till ett av Sveriges mest jämställda företag av stiftelsen Allbright. Det ser jag som en förutsättning och en styrka för framtiden. Tillsammans med alla engagerade medarbetare ska vi tillsammans vara den bästa och mest kompletta partnern för dem som servar och reparerar bilar på våra marknader, och vi ska fortsätta att leverera enligt vår strategi för långsiktig lönsam tillväxt.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

Pehr Oscarson

VD och Koncernchef
Född: 1963
Antal aktier: 230 000
Tidigare erfarenhet: Vd MECA Scandinavia, ledande positioner inom MECA sedan 2001, dessförinnan vd för Swecar AB