Koncernledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens instruktioner. VD tillsätts och entledigas av styrelsen och hans arbete utvärderas löpande av styrelsen, vilket sker utan koncernledningens närvaro.

Pehr Oscarson är VD och koncernchef för MEKO. Utöver sitt uppdrag för MEKO är han Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF) och styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag. Pehr Oscarson har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som MEKO har betydande affärsförbindelser med.

Pehr Oscarson

Pehr Oscarson

VD och Koncernchef

Född: 1963
Anställd: 2001
Antal Mekoaktier: 315 000

Utbildning: Tekniskt gymnasium, kompletterat med kortare ekonomi- och managementutbildningar.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Sveriges Bilgrossisters förening (SBF) och styrelseledamot i Oscarson Invest Aktiebolag.

Åsa Källenius

Åsa Källenius

CFO

Född: 1967
Anställd: 2017
Antal Mekoaktier: 20 000

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Green landscaping AB, SinterCast AB samt Cinis Fertilizer AB. Styrelsesuppleant i Källenius Invest AB, KAAX Investment AB (samt dotterbolag), Scylla och Charybdis AB, och ANNMAKA AB.

Petra Bendelin

Petra Bendelin

COO

Född: 1978
Anställd: 2010
Antal Mekoaktier: 12 700

Utbildning: Master Psykologi/Beteendevetenskap, Luleå Tekniska Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Green Giant Capital AB och Nic Christiansen Gruppen A/S.

Anders Oxelström

Anders Oxelström

Kommunikationsdirektör

(Interim)

Robert Hård

Robert Hård

Direktör Juridik

Född: 1966
Anställd: 2003
Antal Mekoaktier: 13 309

Utbildning: Jur.kand, Lunds Universitet.

Åk till toppen