Definitioner

Affärsområde
Rapporterbart segment.

Anslutna verkstäder
Verkstäder som bedriver verksamhet under koncernens varumärken eller är anslutna under white label.

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat, exklusive minoritetens andel, i procent av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare beräknas som eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående kvartalens eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut adderat med de fyra närmast föregående kvartalens sysselsatta kapital vid periodernas slut dividerat med fem.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittlig balansomslutning beräknas som balansomslutning vid periodens slut adderat med fyra närmast föregående kvartalens balansomslutning vid periodernas slut dividerat med fem.

Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnaden för handelsvaror, i procent av nettoomsättningen.

Bruttovinst
Intäkter minus kostnaden för handelsvaror.

EBIT-marginal
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) i procent av rörelsens intäkter.

EBITA
Rörelseresultat efter planenliga avskrivningar men före av och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA exkl IFRS 16
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar exklusive effekter av IFRS 16.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av rörelsens intäkter.

Eget kapital per aktie
Eget kapital exklusive minoritetens andel i relation till antal aktier i slutet av perioden.

Egna/egenägda butiker
Butiker vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av MEKO AB.

Egna/egenägda verkstäder
Verkstäder vars verksamhet bedrivs i dotterföretag, direkt eller indirekt majoritetsägda, av MEKO AB.

EMV
Egna märkesvaror, till exempel MEKOs egna märkesvaror ProMeister, Carwise, Kraft, Sakura, Vehcare och ForumLine.

Fleetverksamhet
MEKOs erbjudande till företagskunder omfattande service och reparation av bilar, försäljning av reservdelar och tillbehör samt däckhotell.

Företagsförsäljning
Försäljning av varor och tjänster mellan företag (business-to-business).

Försäljning till kundgrupp Anslutna verkstäder
Försäljning till anslutna verkstäder samt försäljning i egenägda verkstäder.

Försäljning till kundgrupp Konsument
Egenägda butikers kontantförsäljning till andra kundgrupper än Anslutna verkstäder och Övriga företagskunder, samt koncernens e-handelsförsäljning till konsument.

Försäljning till kundgrupp Samarbetande butiker
Försäljning till samarbetande butiker.

Försäljning till kundgrupp Övriga företagskunder
Försäljning till företagskunder som inte är anslutna till något av MEKOs koncept, inklusive försäljning inom Fleetverksamheten.

Justerad EBIT
EBIT justerat för jämförelsestörande poster (se definition) och materiella förvärvsrelaterade poster. Aktuella förvärvsrelaterade poster är avskrivningar på förvärvade immateriella och materiella tillgångar avseende betydande förvärv.

Justerad EBIT-marginal
Justerad EBIT i procent av rörelsens intäkter.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner med betydande effekter, vilka är relevanta för attr förstå den finansiella utvecklingen vid jämförelse av resultatet för den aktuella perioden med tidigare perioder, inklusive omstruktureringsprogram, kostnader relaterade till större juridiska tvister och nedskrivningar samt vinster och förluster från förvärv eller avyttring av verksamheter, dotterbolag, intressebolag och joint ventures eller poster av liknande karaktär.

Kassaflöde per aktie
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Konceptverkstäder
Anslutna verkstäder.

Konsumentförsäljning
Försäljning av varor och tjänster mellan företag och konsument (business-to-consumer).

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel hos finansinstitut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Likvida medel redovisas till dess nominella belopp.

LTIP
Long term incentive program / Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.

Mobilitet
Möjligheten att förflytta oss från A till B är en grundläggande frihet och en drivkraft i samhället. Efterfrågan är tidlös, och oberoende av vilket typ av fordon som används.

Nettoskuld
Kort- och långfristiga räntebärande skulder för upplåning, dvs exklusive kort och långfristig leasingskuld, pensioner, derivat och liknande förpliktelser, med avdrag för likvida medel.

Nettoskuld inkl IFRS 16
Kort- och långfristiga räntebärande skulder för upplåning samt lång- och kortfristiga leasingskulder enligt IFRS 16, dvs exklusive pensioner, derivat och liknande förpliktelser, med avdrag för likvida medel.

Organisk försäljning
Nettoomsättning justerad för antal arbetsdagar, förvärv/avyttringar och valutaeffekter.

Organisk tillväxt
Förändring i nettoomsättning justerad för antal arbetsdagar, förvärv/avyttringar och valutaeffekter.

ProMeister
MEKOs egna varumärke för högkvalitetsreservdelar med fem års garanti, samt namnet på tjänster vi erbjuder anslutna verkstäder.

Reservdelar till bil
Delar som är nödvändiga för bilens funktion.

Resultat per aktie
Periodens resultat exklusive minoritetens andel i relation till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier beräknas som antalet aktier vid periodens slut multiplicerat med de antal dagar detta antal funnits under perioden och adderat med eventuellt annat antal aktier under perioden multiplicerat med de antal dagar detta eller dessa antal funnits under perioden, summan divideras med antal dagar under perioden.

Rörelsekapital
Summa varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och andra kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder, exklusive skattefordringar och skatteskulder samt avsättningar.

Samarbetande butiker
Butiker som inte är egna/egenägda, men bedriver verksamhet under koncernens varumärken/butikskoncept.

Skuldsättningsgrad
Nettoskuld i förhållande till EBITDA, presenterad som ggr. Presenteras både inklusive och exklusive effekter av IFRS 16.

Soliditet
Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och avsättningar inklusive uppskjuten skatteskuld.

Tillbehör till bil
Produkter som inte är nödvändiga för bilens funktion, men förhöjer upplevelsen eller utökar användandet av bilen, till exempel bilvårdande produkter, takboxar, bilbarnstolar etc.

TSR
Total shareholder return / Totalavkastning eller total aktieägareavkastning.

Valutaeffekter på balansräkningen
Påverkan av valuta avseende realiserade och orealiserade omvärderingar av utländska kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder.

Valutatransaktionseffekter
Påverkan av valuta avseende internförsäljning från Bileko Car Parts AB samt från MECA Car Parts AB till respektive land.

Valutatranslationseffekter
Påverkan av valuta vid omräkning av utländska dotterföretags resultat till SEK.

White label
Verkstäder som är kontraktskunder men inte bedriver verksamhet under något av koncernens varumärken.

Övriga rörelseintäkter
Består huvudsakligen av hyresintäkter, marknadsföringsbidrag och valutakursvinster.

Åk till toppen