Uppförandekod

I vår uppförandekod klargörs vad som kan förväntas av vårt företag och vilket beteende som förväntas av alla som arbetar under något av våra varumärken.

Uppförandekoden har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter.

Den fungerar som utgångspunkt för koncernens alla relevanta policys och regler. För att förenkla för medarbetare och andra intressenter ingår också ett antal policys i koden

Uppförandekoden utgår från Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Koden bygger på internationellt överenskomna regler, främst de tio principerna i FN:s Global Compact. Enligt dessa ska alla företag upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer som avser mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, yttre miljö och korruption inom de ramar de kan påverka.

Koden omfattar alla medarbetare i alla bolag och länder där MEKO bedriver verksamhet. Det omfattar alltså även medarbetare som arbetar under något av koncernens varumärken.


Ladda ner vår uppförandekod här:

Åk till toppen