Hållbarhet

MEKOs verksamhet påverkar våra kunder, ägare, medarbetare, leverantörer och miljön. Som branschens ledande aktör har vi ett särskilt ansvar vad gäller hållbarhet. Hållbarhet ska vara en integrerad del i vår affärsverksamhet och skapa värde för bolaget och våra intressenter.

Människor

Behovet av mobilitet är tidlöst och vi står redo att möjliggöra säker och hållbar mobilitet för alla. Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta kundernas och omvärldens krav och förväntningar. 

Transporter av människor och varor är nödvändigt. Genom service, underhåll och reparationer kan fordonet drivas så effektivt som möjligt under dess livslängd. Vår verksamhet bidrar till att de fordon som rullar är så bränsleeffektiva som möjligt. Rätt underhåll och service av bilar gör att trafiksäkerheten ökar på våra vägar.

Transportsektorn håller på att ställa om från att använda fossila drivmedel till biodrivmedel och el samt till ökad automatisering. Bilägare behöver kunna serva och reparera sina fordon oavsett hur de drivs. Som branschens ledande aktör har MEKO en viktig roll i omställningen till ett mindre fossilberoende samhälle.

Utöver att våra produkter och tjänster genererar värde skapar vi även arbetstillfällen för anställda och leverantörer samt betalar skatt.

Som arbetsgivare finns vi i Sverige, Norge, Danmark, Finland och i Polen, i vissa övriga delar av Europa samt i Hong Kong. I en föränderlig värld är rätt kompetens viktig för oss. Det handlar om att upprätthålla och utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare. Vi behöver säkerställa att möjligheter finns till kompetensutveckling för personal i våra anknutna verkstäder. Dessutom ska vi främja utvecklingen av framtida kompetens inom verkstadsområdet. Läs mer om vårt ansvar som arbetsgivare.

Miljö

Vi arbetar för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Vår största miljöpåverkan ligger inom områdena transporter, energianvändning samt kemikalie-och avfallshantering. Verksamheten har regler och rutiner för hantering av sin miljöpåverkan.

Vår verksamhet kräver transporter både med egna fordon och genom underleverantörer. Från våra stora lager transporteras gods och varor till koncernens butiker och till våra e-handelskunder. Från butikerna görs transporter med varubilar till våra egna och anslutna konceptverkstäder. För att minska miljöpåverkan från transporterna tas hänsyn till bränsleförbrukning vid fordonens inköp.

Vi har lagerlokaler, butiker, verkstäder och kontor. Dessa kräver energi i form av el, värme och kyla. Genom energikartläggningar har vi koll på hur vår energianvändning ser ut. Vi köper grön el till flertalet lokaler både i Sverige och Norge.

MEKO sätter ett stort antal kemiska produkter på marknaden. Det medför ett ansvar att kontrollera märkning, tillse att rätt information finns i form av t.ex. säkerhetsdatablad, säkerställa att vissa typer av kemikalier endast säljs till yrkesutövare och att förvaringen är korrekt i lager och butiker. Korrekt hantering och rätt skyddsutrustning är centralt på våra verkstäder.

I vår verksamhet uppkommer avfall och farligt avfall. Främst handlar det om avfall som återvinns exempelvis well, kartong och plast. I verkstäderna uppkommer också farligt avfall i form av t.ex. oljor, batterier och kemikalier. Avfallet sorteras och hanteras enligt gällande lagstiftning.

Leverantörskedjan

Reservdelar utgör huvuddelen av koncernens inköp och försäljning och står för en stor del av koncernens omsättning. Inköp sker främst från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna. Nästan alla leverantörer har sin bas i Europa medan tillverkningen av produkter sker både i Europa och i Asien, därför är hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan centralt för oss.

Samtliga leverantörsavtal hos Bileko Car Parts, MEKOs grossistbolag, omfattar sedan 2013 en klausul om efterlevnad av FN:s Global Compacts principer. Cirka 80 procent av varutillförseln sker via köp från 160 leverantörer. I slutet av 2018 hade 93 (92) procent av alla leverantörer undertecknat vår avtalsklausul eller uppvisat motsvarande egen policy.

Leverantörer av våra egna märkesvaror (EMV), ProMeister och Carwise, bedöms utgöra störst kvalitets- och hållbarhetsrisk. Koncernen utför därför interna revisioner av samtliga nya ProMeister-leverantörer. Revisionerna sker genom fabriksbesök och tester av produkter utifrån checklistor som omfattar granskning av produktkvalitet, miljö och sociala krav. Sortimentet kvalitetsgranskas även genom oberoende aktörer och i vårt testlaboratorium Intermeko i Polen.

Genom förvärven av bolagen FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen under tredje kvartalet 2018 blev dessa en del av MEKO. Förvärven innebär möjligheter till synergieffekter vad gäller leverantörer.

Global Compact

Vi ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö och antikorruption.

Om Global Compact
Åk till toppen