Hållbarhets­rapportering

Hållbarhetsredovisningen är en del av årsredovisningen och har upprättats med beaktande av kraven i årsredovisningslagen och refererar till Global Reporting Initiatives (GRI) Standards Core. Med start räkenskapsåret 2024 omfattas MEKO av den nya lagen för icke-finansiell rapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

UN Global Compact och FN:s globala mål

MEKO har undertecknat UN Global Compact, ett initiativ för ansvarsfullt företagande och styr hur företagen organiserar sina verksamheter för mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö och anti-korruption. 

MEKO arbetar också med FN:s globala mål 2030, de 17 globala målen tar ett brett perspektiv med långsiktiga mål för hållbar utveckling. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. MEKO:s verksamhet bidrar till och påverkar flera av de Globala målen och delmålen, antingen direkt eller indirekt i leverantörskedjan. De mål som identifierats som de mest väsentliga är nummer 7, 8, 12 och 13. 

FN:s globala mål 7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

 • Vi möjliggör för bilägare att serva och reparera sina fordon oavsett om de drivs med fossila drivmedel, biodrivmedel eller el. 
 • Rätt underhåll och service medför att fordonen är så bränsle- och energieffektiva som möjligt.
 • Internt arbetar vi med att minska vår energianvändning i lokaler och med att minska vår drivmedelsanvändning samt öka andelen förnyelsebara energikontrakt och övergå till mer hållbara alternativ för leveransfordon och företagsbilar. 

 

FN:s globala mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 • Vårt övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värde för aktieägarna. God lönsamhet innebär att vi kan fortsätta verka och skapa arbetstillfällen samt bidra till samhället till exempel genom att redovisa och betala skatt. 
 • Koncernens värderingar framgår av vår uppförandekod. Vi har nolltolerans mot korruption.
 • Vi satsar resurser på utbildning av blivande fordonstekniker för att öka utbudet av utbildad arbetskraft.
 • Som arbetsgivare tar vi ansvar vad gäller exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering.  

FN:s globala mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 • Rätt underhåll och service minskar fordonets miljöpåverkan under dess livscykel samt bidrar till trafiksäkerheten. 
 • Vi har rutiner och tar ansvar vid inköp, försäljning och hantering av kemikalier. 
 • Vi har rutiner och tar ansvar för vår avfallshantering.
 • Vårt ansvarstagande för leverantörskedjan innebär kravställning och uppföljning av våra leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö- och klimatpåverkan i bland annat tillverkningsprocessen och råvarumaterial. 

 

FN:s globala mål 13

Bekämpa klimatförändringarna.

 • Genom att utveckla våra tjänster och produkter till den ökade andelen fordon som drivs med alternativa drivmedel såsom biodrivmedel och el bidrar vi till en omställning mot ett klimatneutralt samhälle. 
 • Genom interna förbättringar i resurs- och energieffektivitet minskar vi vår påverkan på miljö och klimat. 
 • Vi har åtagit oss att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Science Based Target initiative (SBTi).

 

Åk till toppen