Vårt hållbarhets­arbete

Hållbarhets­rapportering

Hållbarhetsredovisningen är en del av årsredovisningen och har upprättats med beaktande av kraven i årsredovisningslagen och refererar till Global Reporting Initiatives (GRI) Standards Core.

Intressenter

MEKO för löpande dialoger med våra kunder, medarbetare, ägare och investerare, leverantörer och samhälle.

Relationen mellan MEKOs verksamheter och våra kunder är avgörande oavsett om det handlar om företagskunder eller konsumenter. Kvalitet är en kritisk framgångsfaktor för en fortsatt positiv utveckling för bolaget, av våra produkter och vår service till våra kunder.

Våra medarbetare är en förutsättning för verksamhetens utveckling och framgång. Att de har rätt kompetens är avgörande för att få nöjda kunder. Vi har därför ett stort ansvar för att erbjuda en säker och utvecklande arbetsplats samt vara en attraktiv arbetsgivare för framtida kollegor.

MEKO köper reservdelar och tillbehör främst från de stora europeiska leverantörerna inom fordonsindustrin. Genom vårt eget märke ProMeister har vi också leverantörer i Asien. Därtill har vi leverantörer av indirekt material och tjänster.

MEKO AB är noterad på Nasdaq Stockholm. MEKOs övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

MEKOs verksamhet medför miljöpåverkan från både verksamhet och produkter. Arbetsmiljön påverkas av t.ex. tunga lyft och användning av kemikalier. Dessa områden regleras av myndigheter varför en öppen och transparent dialog är viktig. För att öka tillgången till arbetskraft med rätt kompetens har koncernen startat ett samarbete med gymnasieskolor.

FN:s globala mål

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. MEKOs verksamhet bidrar till och påverkar många mål och delmål antingen direkt eller indirekt i exempelvis leverantörskedjan. De mål vi främst påverkar är nr 7, 8, 12 och 13.

FN:s globala mål 7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Rätt underhåll och service av fordon minskar energianvändningen. För bilägare är det centralt att kunna serva och reparera sitt fordon oavsett hur det drivs. Vi möjliggör för bilägare att serva och reparera sina fordon oavsett om de drivs med fossila drivmedel, biodrivmedel eller el. Genom att utveckla våra tjänster och produkter till den ökade andelen fordon som drivs med alternativa drivmedel bidrar vi till en omställning i samhället. Internt arbetar vi med att minska vår energianvändning i lokaler och minskad drivmedelsanvändning.

 

FN:s globala mål 8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vårt övergripande mål är att utvecklas med god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. En god lönsamhet innebär att vi kan fortsätta verka och skapa arbetstillfällen samt bidra till samhället genom t.ex. inbetalning av skatter. Som arbetsgivare har vi ett ansvar vad gäller t.ex. anställningsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och inkludering. Vår verksamhet utvecklas ständigt och det är därför centralt att våra medarbetare utvecklas för att kunna tillgodose kundernas behov och omvärldens förväntningar. Vi satsar också resurser på utbildning av blivande fordonstekniker för att öka utbudet av utbildad arbetskraft.

 

FN:s globala mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Ett rätt underhållet fordon bidrar till trafiksäkerheten och att fordonet har en så liten miljöpåverkan som möjligt under dess livscykel. Vår verksamhet medför hantering av kemikalier. Vi tar ansvar för rätt märkning och hantering enligt gällande lagstiftning. Det avfall som uppkommer i vår värdekedja sorteras och återvinns. Vi rapporterar till myndigheterna enligt uppställda krav. Vi påverkar genom vår leverantörskedja genom t.ex. rätt betalning och krav vad gäller mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljöpåverkan i tillverkningsprocessen. Det finns i detta hänseende en koppling även till mål 8.

 

FN:s globala mål 13

Bekämpa klimatförändringarna.

Genom att utveckla våra tjänster och produkter till den ökade andelen fordon som drivs med alternativa drivmedel såsom biodrivmedel och el bidrar vi till en omställning till ett klimatneutralt samhälle.
• Genom interna förbättringar i resurs- och energieffektivitet minskar vi  vår påverkan på miljö och klimat.
• Vi vet att våra produkter innebär en klimatpåverkan, därför har vi inlett ett arbete för att få ytterligare kunskap om detta område

 

Samhälls­engagemang

I långsiktigt samarbete med våra samhällspartners verkar vi för att förbättra vår bransch och öka mångfald och integration i samhälle och näringsliv.

Dialog och samarbeten med samhällsaktörer sker med bland andra myndigheter (Arbetsförmedlingen och Skolverket), organisationer som verkar för mångfald och integration (Mitt Liv, Mine, Stiftelsen En Frisk Generation, Telge Tillväxt och Diversity Charter Sweden) och branschorganisationer (SFVF, MRF).

Telge Tillväxt

Verkar för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Sedan 2010 är Mekonomen delägare i Telge Tillväxt, vars verksamhet är inriktad på att ge ungdomar i Södertälje arbetslivserfarenhet, kontakter, referenser och kunskap om arbetslivet med ambitionen att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje.

En frisk generation

Stiftelsen En frisk generation är ett gemensamt initiativ av forskare från Karolinska Institutet, privata företag och olika intresseförbund. Målsättningen är att etablera en långsiktig gångbar metod för att påverka folkhälsan genom att i tidig ålder engagera och motivera hela familjer till en sundare och roligare livsstil. Verksamheten finns idag i Södertälje, Kungsbacka och Haninge. I samarbetet med barnens skola varvas fysiska aktiviteter med kunskap och motivation för att förbättra familjernas attityder till livsstil och hälsa. Mekonomen är en av stiftelsens huvudsponsorer.

Promeister fordonsprogram

Hösten 2017 tog MEKO ett första steg mot att modernisera bilden av mekanikeryrket genom att starta en egen gymnasieutbildning för blivande fordonstekniker. Programmet finns i Stockholm, Lund, Örebro och startar även i Göteborg hösten 2021. Programmet drivs i samarbete med skolaktören Lärande i Sverige.

Åk till toppen