Bolagsordning

Bolagsordning för MEKO AB (publ), med organisationsnummer 556392-1971, är fastställd vid årsstämman den 23 maj 2023.

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är MEKO AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget ska äga och förvalta bolag vars verksamhet ska bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§4

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 5

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter.

§ 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordning;
 4. val av justeringsmän;
 5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
 11. val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
 12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Åk till toppen