Karriär

För oss på MEKO innebär att vara en attraktiv arbetsgivare förmågan att attrahera, behålla och engagera medarbetare. Vi strävar efter starkt engagemang hos våra ledare och medarbetare som är grundläggande för en trivsam arbetsplats, nöjda kunder och ett gott ekonomiskt resultat.

Utbildning och kompetens­utveckling

Kompetensutveckling av våra medarbetare sker löpande i det dagliga arbetet samt genom interna och externa utbildningar. Fordonstekniken utvecklas snabbt med ökad digitalisering och alternativa drivmedel såsom eldrift. Därför är det viktigt att vi säkerställer kompetensutveckling för medarbetare i koncernen och i de anslutna verkstäderna. Vi driver utbildningsakademier i samtliga affärsområden som erbjuder ett brett utbud av kurser inom verkstadsdrift och fordonsteknik. Därtill driver vi egna gymnasieskolor på fyra ställen i Sverige tillsammans med skolaktören Lärande i Sverige, och samarbetar med gymnasieskolor på våra marknader.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

MEKO:s arbete med mångfald utgår från uppfattningen att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk arbetsplats. För oss handlar mångfald om värdet av olikheter hos våra medarbetare när det kommer till kön, etnicitet, ålder, utbildning och erfarenheter. Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska spegla mångfalden hos våra kundgrupper och samhället i stort. Med medarbetare och ledare med olika erfarenheter och kompetenser har vi större möjligheter att tillgodose kundernas behov. Att skapa en jämn könsfördelning i en traditionellt manlig bransch är en stor utmaning för oss. Andelen kvinnor inom MEKO är idag ca 18 procent och den andelen vill vi öka.

Arbete för en god och säker arbetsmiljö

Koncernens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en fysiskt och psykosocialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Vi arbetar fokuserat och systematiskt med att förbättra vår arbetsmiljö, vilket bl.a. innebär att vi löpande utvärderar risker, har upparbetade rutiner för att hantera riskerna samt att tillbud och olyckor rapporteras.

MEKO Talent Program - Nästa generations traineeprogram

I februari 2023 lanserade vi MEKO Talent Program. Traineeprogrammet är ett internationellt ledarskapsprogram i vilket vi kombinerar praktiskt arbete i kärnaffären med strategiskt arbete. Programmet gör det möjligt för deltagarna att bygga ett nätverk och utbyta erfarenheter med kollegor från norra Europa. 

ProMeister Fordons­program

Hösten 2017 tog MEKO ett första steg mot att modernisera bilden av mekanikeryrket genom att starta en egen gymnasieutbildning för blivande fordonstekniker. Programmet finns i Stockholm, Lund, Örebro och Göteborg. Programmet drivs i samarbete med skolaktören Lärande i Sverige.

Åk till toppen