Mångfaldspolicy styrelse

MEKO:s mångfaldspolicy för koncernen inkluderar bolagets styrelse och ledning och är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1. Policyn syftar till att uppnå en jämn fördelning av människor i bolaget när det kommer till ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Mångfaldspolicyn ligger till grund för valberedningens förslag till styrelse. 

MEKO strävar efter att främja mångfald bland styrelsens ledamöter och har därför etablerat en mångfaldspolicy för styrelsen som stöd för aktieägarnas nomineringskommitté i sitt förslag gällande val av styrelseledamöter till årsstämman.

Målsättningen är att styrelsen som helhet ska ha kompetens inom de samhälls- affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och marknader där MEKO-koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Kriterier för nominering av styrelseledamöter omfattar kännedom om bolagets bransch, marknader och affärsmiljö och kan omfatta kriterier såsom kunskaper inom ekonomi, specifika kunskapsområden relevanta för bolaget, geografisk representation samt affärsbakgrund. Detta för att säkerställa en kompetent styrelse med rätt kunskaper, erfarenhet och expertis.

Med syftet att bibehålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett ska styrelseledamöter nomineras utifrån meriter och med hänsyn till mångfaldsaspekter såsom kön, ålder, nationalitet, utbildning och yrkesmässig bakgrund.

Mångfaldspolicyn återges i MEKO:s uppförandekod

MEKO:s mångfaldspolicy för koncernens anställda och ledning återfinns i koncernens uppförandekod, Code of Conduct.

Åk till toppen