Valberedning

Instruktion för valberedningen antogs av årsstämman den 9 maj 2018 och gäller tills vidare (inga förändringar av instruktionen hanterades eller antogs av årsstämman 2023).

Inför årsstämman 2024 utgörs valberedningen av Nick Zarcone utsedd av LKQ Corporation, Magnus Sjöqvist utsedd av Swedbank Robur Fonder AB, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-fonden samt Erik Nordström utsedd av Didner & Gerge Fonder AB. MEKO:s styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta via e-post till valberedningen@meko.com eller per post till MEKO AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 januari 2024.

Valberedningens instruktioner

 • Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra största aktieägarna i bolaget kommer att kontaktas av bolagets styrelse på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktieägarna ska vardera beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren.

 • Valberedningens sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart valberedningen utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört eller om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med ovan beskrivet förfarande. Sista tidpunkt för ändringar i valberedningens sammansättning är tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen ska alltid ha rätt att byta ut ledamot eller ersätta ledamot som lämnar valberedningen med ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

 • Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till
  1. årsstämmans ordförande,
  2. antalet styrelseledamöter och suppleanter,
  3. arvode till styrelse och revisor samt eventuell särskild arvodering för utskottsarbete,
  4. styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, 
  5. revisor, och
  6. eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

 • Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska bolaget vid behov kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag.

Valberedningen och svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. En majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. MEKO:s (tidigare Mekonomen Group) valberedning består av fyra ledamöter och samtliga bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. MEKO:s valberedning uppfyller även oberoendekraven i övrigt.

Åk till toppen