Bolagsstyrning

MEKO består av cirka 160 bolag, med verksamhet huvudsakligen i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Sverige. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget MEKO AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Koncernens bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

MEKO tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, på sätt som närmare redogörs för i den årliga bolagsstyrningsrapporten. Under räkenskapsåret 2022 har MEKO tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning med undantag för punkt 2.4 i koden:

 • Avvikelse från Koden (regel 2:4). Enligt koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.
 • Förklaring: Styrelseordföranden Robert M. Hanser är också ordförande i valberedningen då det är ett naturligt val med hänsyn till ägarstrukturen i MEKO AB.

Till grund för styrning av MEKO ligger både externa och interna regelverk:

Externa regelverk

 • Aktiebolagslagen
 • Årsredovisningslagen
 • Andra relevanta lagar Nasdaq Stockholm ABs regelverk för emittenter
 • Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
 • EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)
 • FN:s Global Compact

Interna regelverk

 • Bolagsordningen
 • Styrelsens och utskottens arbetsordning
 • Styrelsens instruktion för vd och koncernchef
 • Uppförandekod och kärnvärden
 • Bolagsstyrningsdokument
 • Andra policyer, riktlinjer och instruktioner

Svensk kod för bolagsstyrning

Information om svensk kod för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida; www.bolagsstyrning.se. Där återfinns för utländska investerare även en beskrivning av den svenska modellen för Corporate Governance (skriften ”Special Features of Swedish Corporate Governance”).

Åk till toppen