Alternativa nyckeltal

MEKO (tidigare Mekonomen Group) tillämpar från och med delårsrapporten januari – juni 2016 de nya riktlinjerna för alternativa nyckeltal utfärdade av ESMA*.

Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. MEKO anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till bolagets ledning, investerare och andra intressenter för att värdera företagets prestation. De alternativa nyckeltalen är inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag eftersom inte alla företag beräknar dessa mått på samma sätt. Dessa ska därmed ses som ett komplement till mått som definieras enligt IFRS. För definitioner av nyckeltal, se MEKOs (tidigare Mekonomen Group) Årsredovisning 2020 sidan 100. För relevanta avstämningar av de alternativa nyckeltal som inte direkt går att utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna, se nedan. Samtliga presenterade resultatmått i nedan nyckeltalsavstämningar avser kvarvarande verksamhet, förutom resultat per aktie som beräknas på total verksamhet.

*The European Securities and Markets Authority.

Åk till toppen