VD-kommentar

Ökad tillväxt och starkare finansiell ställning

Det andra kvartalet visar att MEKO står stabilt även när konjunkturen sviktar. Vi ökade omsättningen, förbättrade rörelseresultatet och genererade ett högre kassaflöde. Särskilt viktigt var att vi stärkte vår finansiella ställning betydligt genom minskad skuldsättning. Samtidigt möter vi omvärldsutmaningar med framför allt stigande priser och det gör att vi nu intensifierar arbetet med att öka våra marginaler.

AUGUSTI 23, 2023

Mer gynnsam marknad – tillväxt i alla affärsområden

MEKO möjliggör mobilitet genom att erbjuda reservdelar, service och verkstadskoncept på åtta marknader runt Östersjön, vilket gör oss till branschledare i norra Europa. Vi vet att behovet av service och reparation är konstant även om viss efterfrågan kan förskjutas tillfälligt i kärvare tider. Det andra kvartalet bekräftar mönstret och efterfrågan ökade hos flera kundgrupper, vilket gjorde marknadsläget mer gynnsamt framför allt i Sverige, Norge och Danmark. Sammantaget ökade nettoomsättningen i alla affärsområden och totalt med 28 procent. Organiskt var tillväxten 9 procent.

Kraftigast ökning noterades i affärsområdena Poland/the Baltics och Denmark

Ökat rörelseresultat – och åtgärder för att stärka marginalerna. Den starka försäljningsutvecklingen och förvärvet av Koivunen under 2022 bidrog till att rörelseresultatet ökade. EBIT uppgick till 304 MSEK (185), inklusive effekten av den strategiskt viktiga fastighetsförsäljning som genomfördes i Finland i maj. Även bortsett från denna försäljning ökade resultatet då justerad EBIT steg till 270 MSEK (240). Särskilt positivt är att affärsområdet Sweden/Norway visade god utveckling. Samtidigt möter vi utmaningar. Det handlar bland annat om stigande priser och effekter av den svaga svenska och norska kronan gentemot euron. Sammantaget påverkade det vår justerade rörelsemarginal negativt under kvartalet. Detta ger oss anledning att intensifiera arbetet med att sänka kostnader, anpassa priser och att förhandla mer med underleverantörer. De åtgärdsprogram vi lanserat tidigare i affärsområdena Denmark och Sweden/Norway börjar ge effekt, vilket är positivt.

Starkare finansiell ställning – enligt plan

Tack vare fastighetsförsäljningen i Finland stärks MEKOs finansiella ställning betydligt, och vår skuldsättning minskar enligt plan. Det visar, ännu en gång, vår förmåga av att identifiera värden vid större förvärv och kapacitet att effektivt minska belåningsgraden efter att förvärven genomförts. Vid utgången av kvartalet hade vi en skuldkvot på 2,61 mätt som nettoskuld i förhållande till årlig EBITDA, det vill säga tydligt inom målintervallet på 2,0 till 3,0. Det är också glädjande att kassaflödet ökade jämfört med samma period förra året, även utan effekten av fastighetsförsäljningen.

MEKO har nu en betryggande finansiell handlingsfrihet för investeringar, förvärv och även för aktieutdelning – i linje med vår målsättning. I maj beslutade bolagsstämman att höja utdelningen till 3,30 SEK (3,00) per aktie med utbetalning i två omgångar. Den första utbetalningen genomfördes i maj om 1,10 SEK per aktie och avsikten är att dela ut resterande 2,20 SEK per aktie i november.

Mobilitetsbarometern 2023: Bilen fortsatt ohotad favorit

Som branschledare har vi ambitionen att driva utvecklingen inom alla områden. Vi har exempelvis marknadens mest kompletta erbjudande för att serva och reparera elbilar. Parallellt utvecklar vi ständigt nya tjänster för det moderna billivet. För att möta och skapa efterfrågan på nya tjänster genomför vi Mobilitetsbarometern – den största kartläggningen av mobilitetsvanorna i Norden. Årets version lanserades i maj och huvudslutsatsen är tydlig: Bilen fortsätter att vara det överlägset mest populära färdmedlet. Undersökningen visar en stark tro på bilens roll i framtiden.

MEKO ska även vara ledande inom hållbarhet. Därför är jag glad över att vi, som ett av de första företagen i branschen, under kvartalet länkade hållbarhetsmål till våra befintliga banklån. Detta ökar takten i vårt hållbarhetsarbete. Framför allt är det en förutsättning för att fortsätta leva upp till MEKOs vision: Vi möjliggör mobilitet – idag, imorgon och i framtiden.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

Åk till toppen