VD-kommentar

Ett styrketecken för MEKOs strategi

Det tredje kvartalet visar tydligt den underliggande styrkan i MEKOs strategi. Turbulenta tider till trots, med stigande inflation och höjda räntor, ökar vi tillväxten och tar viktiga steg för att stärka vår affär. Kassaflödet stärks, lönsamheten hålls på en god nivå och vi arbetar målmedvetet med att utvinna synergier och sänka kostnader på ett
optimalt sätt. Genom förvärvet av Koivunen stärker vi vår position i norra Europa och skapar ytterligare förutsättningar för fortsatt långsiktigt lönsam och hållbar tillväxt. I grunden finns en stabil efterfrågan på fordonsservice där MEKO drar nytta av att vara branschledande i norra Europa.

Stark tillväxt i Polen och Baltikum – mer avvaktande i Norge och Danmark

I och med förvärvet av Koivunen har Meko fått en betydligt starkare position – ingen annan kan på ett liknande sätt erbjuda fordonsservice och reservdelar i länderna runt Östersjön. Detta strategiska kliv innebär också väsentligt ökade möjligheter att långsiktigt förbättra lönsamheten. Vi konstaterar samtidigt att marknadsläget under det tredje kvartalet varierar beroende på geografi. Stigande priser och osäkerheter kring konjunkturen skapar försiktighet, men bilden är delad.

I de viktiga tillväxtmarknaderna Polen och Baltikum ökar den organiska tillväxten med tydliga 11 procent. I Danmark och Norge är utvecklingen mer avvaktande relaterat till minskad konsumentköpkraft. Som helhet ökade koncernens nettoomsättning med 23 procent till 3 681 (2 968) MSEK under kvartalet, främst drivet av förvärvet av Koivunen. Exklusive förvärvet ökade den organiska tillväxten med 4 procent. Jag ser detta som ännu en klar bekräftelse på att MEKOs affärsmodell står stadigt oavsett konjunktur. Det finns en konstant efterfrågan på varor och tjänster kopplade till behovet av fordon som alltid fungerar. MEKOs vision är att göra denna mobilitet möjlig även i framtiden, oavsett tekniken i bilarna. För oss är det självklart att leda branschens transformation där vi har marknadens mest heltäckande serviceerbjudande för elbilar.

Fortsatt kostnadsfokus och lönsamhet på god nivå

MEKO har en lång erfarenhet av att flexibelt och framgångsrikt sänka kostnader. Under året har vi sjösatt en lång rad aktiviteter som svar på stigande priser, valutakursfluktuationer och osäkerhet på marknaderna. Våra aktiviteter ger direkt positiva effekter på lönsamheten, samtidigt som vissa effekter kommer med eftersläpning. Sammantaget redovisar vi en god lönsamhet som följer en långsiktigt positiv trend för koncernen, vilket är tillfredsställande. EBIT för det tredje kvartalet uppgick till 235 (255) MSEK och EBIT-marginalen till 6,3 (8,5) procent. Resultatet är även belastat av -22 (-) MSEK relaterat till förvärvet av Koivunen. Justerad EBIT uppgick till 281 (290) MSEK och justerad EBIT-marginal till 7,5 (9,6) procent. Bruttomarginalen minskade något till 45,1 (46,4) procent, främst som en följd av valutakursfluktuationer.

Starka kassaflöden säkrar finansiell ställning

Vi redovisar ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet, drivet av god lönsamhet och en något lägre rörelsekapitalbindning. Vår finansiella ställning är fortsatt solid, trots en ökad skuldsättning som en direkt följd av förvärvet av Koivunen. Nettoskulden uppgick till 3 659 (2 275) MSEK och nettoskuld/EBITDA exklusive effekter av IFRS 16 till 3,4 (1,8) gånger, vilket ligger marginellt över vårt mål om 2-3 gånger. Vi ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar genom att ansvarsfullt investera i tillgänglighet för våra kunder. Vårt strategiska beslut att ha en omfattande lagerhållning av attraktiva komponenter och reservdelar ligger fast, men vi har kunnat reducera nivåerna något då vi sett en stabilisering i leveranskedjorna i kvartalet.

Väl rustade för framtiden

Tillväxt genom noggrant utvalda förvärv är en central del av MEKOs beprövade sätt att skapa värde. Som kommunicerats tidigare beräknas förvärvet av Koivunen ge synergier om cirka 40 MSEK. Efter att ha konsoliderat Koivunen i början av kvartalet har vi lärt känna verksamheten ännu bättre och även identifierat möjligheter att skapa större synergier. För att uppnå dessa, har Koivunens verksamhet fördelats mellan två affärsområden. Koivunen Finland och Mekonomen Finland bildar nya affärsområde Finland, medan verksamheterna i Estland, Lettland och Litauen sammanförs med Inter-Team i affärsområde Poland/the Baltics. Som konsekvens byter affärsområde FTZ namn till Denmark och Meca/Mekonomen till Sweden/Norway.

Parallellt har vi fortsatt vårt strategiskt prioriterade arbete att utveckla MEKOs affär i syfte att både möta och skapa efterfrågan på nya tjänster. Ett viktigt, offensivt steg togs under kvartalet då vi tecknade ett partnerskapsavtal med Mobivia Fleet Solutions, en del av Mobivia SA. Avtalet ger våra fleet-kunder en komplett lösning i Europa och därmed tillgång till helt nya marknader. Samarbetet erbjuder både befintliga kunder och nya elbilstillverkare service på våra gemensamma marknader.

Sammantaget står MEKO starkt. Vi har befäst positionen som branschledare och verkar i ett nytt, bredare internationellt sammanhang. Det erbjuder också fler möjligheter till ökad lönsamhet och tillväxt. De möjligheterna kommer vi att ta.
 

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

Åk till toppen