VD-kommentar

Stark tillväxt och fler insatser för ökad lönsamhet

MEKO avslutar 2023 med robust tillväxt, stark utveckling på viktiga marknader och en tydligt förbättrad finansiell ställning. Jag är glad över att styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3:70 kronor per aktie. Samtidigt fortsätter vi det fokuserade arbetet med att stärka lönsamheten vilket bland annat innebär ett nytt effektiviseringsprogram i Sverige och engångskostnader som påverkar det operativa resultatet i fjärde kvartalet.

FEBRUARI 14, 2024

Vi summerar 2023 och jag kan konstatera att MEKOs affärsmodell är fortsatt solid. Behovet av service och reparation av bilar är konstant – oavsett konjunktur och om fordonen drivs av el, bensin eller diesel. Vi har stärkt ställningen som den mest kompletta partnern för alla som kör, underhåller, eller reparerar fordon på våra marknader i norra Europa.

Vi ökade nettoomsättningen, stärkte eller försvarade våra marknadsandelar, ingick nya strategiska partnerskap med elbilstillverkare, och påbörjade högteknologiska lagerinvesteringar för framtiden. Utöver det lanserade vi ett initiativ för att förbättra lönsamheten – ”Building a Stronger MEKO”.

Fortsatt positiv tillväxttrend

Den starka tillväxten fortsatte under det fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 12 procent totalt och 10 procent organiskt. Marknadsläget skiljer sig åt mellan länderna med en mer gynnsam situation i Norge, Danmark och Sverige än i exempelvis Polen och Finland där det finns fler utmaningar. Vi noterar samtidigt att antalet arbetsdagar var färre än under motsvarande period 2022.

Fortsatta effektiviseringar för ökad lönsamhet

Vårt initiativ för ökad lönsamhet förbättrar rörelseresultatet löpande under 2024 och 2025 med full effekt under nästa år. Det innebär att vi förväntar oss en förbättrad rörelsemarginal (EBIT) med minst en procentenhet, vilket motsvarar ett ökat rörelseresultat med minst 15 procent.

Arbetet innebär också kostnader på vägen dit. Under det fjärde kvartalet genomförde vi en del av de effektiviseringar i Norge som aviserades i december. Utöver det vidtog vi åtgärder av engångskaraktär i Finland, bland annat som en följd av lagersammanslagningen och för att skapa en långsiktigt förbättrad bruttomarginal med ett nytt ledarskap i delar av affärsområdet. Dessa engångsåtgärder belastade vårt rörelseresultat och vår rörelsemarginal.

Vi går nu vidare med ett riktat effektiviseringsprogram i Sverige, som en del av vårt initiativ "Building a Stronger MEKO". Syftet är att stärka den positiva trend som vi uppnått i verksamheten under 2023. Genom mer optimerade inköp och sänkta kostnader beräknas vi uppnå en positiv effekt på 50 miljoner kronor under 2024. Detta sker samtidigt som vi med självklarhet fortsätter att erbjuda branschens bästa tillgänglighet för våra kunder.

Stark finansiell ställning ger möjlighet till höjd utdelning

Det är glädjande att MEKOs finansiella ställning förbättrats under 2023. Vid årets utgång var skuldsättningsgraden 2,7 gånger, att jämföra med 3,1 för ett år sedan och därmed väl inom målintervallet på 2 – 3 gånger. Detta skapar handlingsfrihet och möjlighet till utdelning för våra aktieägare, i linje med våra finansiella mål. Jag är glad över att kunna meddela att styrelsen föreslår en höjd utdelning om 3:70 kronor (3:30) per aktie i två separata utbetalningar, 1:85 kronor vardera i maj och november.

Sammantaget är MEKO väl positionerat för den gröna omställningen och fortsatt lönsam tillväxt. Genom våra initiativ skapar vi ett starkare företag med mer kraft att leda utvecklingen i vår bransch, där vi drar nytta av nya vanor och mer hållbar teknik i våra fordon. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare, kunder, samarbetspartners och aktieägare för året som gått.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

Åk till toppen