Årsstämma

MEKO AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2024 kl. 10.00 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Om bolagets stämmor

Anmälan av ärenden till en stämma kan göras via e-post: arsstamma@meko.com eller per post till MEKO AB, Attn: Årsstämma, Box 195 42, 104 32 Stockholm, senast sju veckor innan stämman.

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och revisorer och fastställs deras respektive arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut beträffande förslag från styrelse och aktieägare.

Aktieägare som är införd i den av VPC förda aktieboken på avstämnings dagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för sitt aktieinnehav.

Tidigare stämmor

Åk till toppen