Bolagsstyrning

MEKO består av cirka 200 bolag, som bedriver verksamhet huvudsakligen i Danmark, Norge, Polen och Sverige, samt mindre verksamhet i Finland. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget MEKO AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Koncernens bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information.

MEKO tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, på sätt som närmare redogörs för i den årliga bolagsstyrningsrapporten. Under 2020 rapporterar bolaget följande avvikelse från Koden:

  • Avvikelse från Koden (regel 2:4). Enligt koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande.
  • Förklaring: Styrelseordföranden John S. Quinn är också ordförande i valberedningen då det är ett naturligt val med hänsyn till ägarstrukturen i MEKO AB.

Till grund för styrning av MEKO ligger både externa och interna regelverk:

Externa regelverk:

Aktiebolagslagen
Årsredovisningslagen
Andra relevanta lagar
Nasdaq Stockholm ABs regelverk för emittenter
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)

Interna regelverk:

Bolagsordningen
Styrelsens och utskottens arbetsordning
Styrelsens instruktion för vd
Code of Conduct och kärnvärden
Policyer, riktlinjer och instruktioner

Svensk kod för bolagsstyrning

Information om svensk kod för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida; www.bolagsstyrning.se. Där återfinns för utländska investerare även en beskrivning av den svenska modellen för Corporate Governance (skriften ”Special Features of Swedish Corporate Governance”).