Beslut fattade vid MEKOs årsstämma 2023

23 maj 2023 11:10

MEKO höll årsstämma idag den 23 maj 2023 på 7A Posthuset, Vasagatan 28, i Stockholm. MEKOs styrelse hade beslutat att aktieägare kunde utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade om en utdelning på 3,30 kronor per aktie. Utdelningen utbetalas i två delar – med 1,10 kronor i maj och 2,20 kronor i november. Resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första delen är den 25 maj 2023 och för den andra delen den 23 november 2023, vilket innebär att utdelningen beräknas betalas ut den 30 maj respektive den 28 november.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra paragraf 5 i bolagsordningen, i enlighet med valberedningens och styrelsens respektive förslag, varigenom antalet styrelseledamöter ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Samtliga sittande styrelseledamöter omvaldes: Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp. Till ny styrelseledamot utsågs Justin Jude. Robert M. Hanser omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 775 000 kronor till styrelsens ordförande, 495 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 360 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att 150 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat att Linda Corneliusson fortsätter som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion

Stämman godkände valberedningens reviderade förslag till instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2022.

Ersättningsriktlinjer

Stämman godkände styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2023), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2023 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner. För att delta krävs ett eget aktieägande i MEKO. Efter intjänandeperioden, cirka tre år, kommer deltagarna att tilldelas aktier i MEKO om vissa villkor är uppfyllda. Dessa är kopplade till fortsatt anställning, att det egna aktieägandet har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på MEKOs aktie samt att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA och tillväxt i justerad EBIT. Maximalt antal MEKO-aktier som kan tilldelas är begränsat till 340 000. Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier programmet.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman godkände styrelsens förslag och bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv. Samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse får överlåtas.

Överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram

Stämman godkände styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram. Högst 79 243 egna aktier får överlåtas till deltagare i pågående LTIP-program (LTIP 2022, 2021 och 2020), i enlighet med villkor i respektive program.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.meko.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO MEKO
Telefon: +46 (0)8 464 00 20,
E-post: asa.kallenius@meko.com

Fredrik Sätterström, IRO MEKO
Telefon: +46 (0)8 464 00 20,
E-post: fredrik.satterstrom@meko.com

Åk till toppen