Beslut fattade vid MEKOs årsstämma 2024

16 maj 2024 11:21

MEKO höll årsstämma idag den 16 maj 2024 på 7A Posthuset, Vasagatan 28, i Stockholm. MEKOs styrelse hade beslutat att aktieägare kunde utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning.

Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2023.

Resultatdisposition
Stämman beslutade om en utdelning på 3,70 kronor per aktie. Utdelningen utbetalas i två delar – med 1,85 kronor i maj och 1,85 kronor i november. Resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första delen är den 20 maj 2024 och för den andra delen den 18 november 2024, vilket innebär att utdelningen beräknas betalas ut den 23 maj respektive den 21 november.

Styrelsen
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp. Till nya styrelseledamöter utsågs Dominick Zarcone och Robert S. Reppa.

Dominick Zarcone valdes till ny styrelseordförande.

Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten och Justin Jude hade avböjt omval.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 810 000 kronor till styrelsens ordförande, 515 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 375 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att 180 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 80 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisor
Stämman valde Ernst & Young AB till ny revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att Henrik Jonzen kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2023.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2024), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2024 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner. För att delta krävs ett eget aktieägande i MEKO. Efter intjänandeperioden, cirka tre år, kommer deltagarna att tilldelas aktier i MEKO om vissa villkor är uppfyllda. Dessa är kopplade till fortsatt anställning, att det egna aktieägandet har bestått samt till att vissa prestationskrav har uppnåtts. Prestationskraven avser totalavkastningen på MEKOs aktie (TSR) samt att vissa målnivåer uppnås avseende tillväxt i justerad EBIT och tillväxt i vinst per aktie (EPS). Maximalt antal MEKO-aktier som kan tilldelas är begränsat till 380 000. Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier programmet.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman godkände styrelsens förslag och bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv. Samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse får överlåtas.

Bemyndigande om nyemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier.

Fullständig information och beslut
Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.meko.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Johansson
CFO, MEKO
Tel: +46 (0)8-464 00 00
Mail: christer.johansson@meko.com

Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO

Tel: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com

Fredrik Sätterström
IRO, MEKO

Tel: +46 (0)8 464 00 20
Mail: fredrik.satterstrom@meko.com

Åk till toppen