Delårsrapport januari - mars 2024

16 maj 2024 07:30

Stark tillväxt och fler åtgärder för förbättrad lönsamhet

1 januari - 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 4 320 (3 973) MSEK. Den organiska tillväxten var 11 procent Nettoomsättningen påverkades positivt av valutakurseffekter med 1 procent.
 • EBIT uppgick till 146 (200) MSEK och EBIT-marginalen till 3,3 (4,9) procent. EBIT har påverkats negativt av jämförelsestörande poster i kvartalet om -54 (-) MSEK.
 • Justerad EBIT uppgick till 224 (227) MSEK och justerad EBIT-marginal till 5,1 (5,6) procent.
 • Resultat per aktie, såväl före som efter utspädning, minskade till 0,92 (1,43) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 285 (27) MSEK.
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA minskade till 2,7 (3,3) vid periodens slut.
 • MEKOs nomineringskommitte föreslår Dominick Zarcone till ny styrelseordförande.
 • MEKO växer inom bilglas - ingår tvåårigt samarbete med ALD Automotive/LeasePlan för den svenska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens slut:

 • MEKO optimerar verksamheten i Danmark för att stärka sin position.
 • MEKO automatiserar och effektiviserar centrallagret i Finland.
 • MEKO stärker sin ställning i Polen genom strategiskt förvärv av Elit Polska.

 

Vd:s kommentar:

Vi visar robust tillväxt under årets första kvartal med ett starkare kassaflöde tack vare en solid underliggande verksamhet. Samtidigt genomför vi fler åtgärder för att förbättra lönsamheten och börjar nu se de första effekterna i form av lägre rörelsekostnader - ett fokuserat arbete som fortsätter i alla våra affärsområden.

Vår ambition är att vara den mest heltäckande partnern för alla som reparerar, servar och underhåller bilar i norra Europa. Vi möter våra kunder genom en rad välkända varumärken i åtta marknader, och jag kan konstatera att verksamheten fortsätter att växa i samtliga marknader under det första kvartalet.

Marknadsutvecklingen var mer gynnsam i våra större affärsområden och något mer utmanande i Polen/the Baltics. Vi noterar att påskens helgdagar med stängda butiker och verkstäder inföll i mars i år, till skillnad från motsvarande kvartal 2023. Trots denna kalendereffekt ökade nettoomsättningen med 9 procent.

Stärkt kassaflöde och stabilt justerat rörelseresultat
Den goda försäljningsutvecklingen bidrar till att vi stärker kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet. Affärsområde Sweden/Norway går starkt, liksom Sorensen og Balchen i Norge. Vi ser även en solid underliggande utveckling i affärsområde Denmark.

Sammantaget redovisar vi ett stabilt justerat rörelseresultat men en lägre justerad rörelsemarginal än motsvarande period förra året. Rörelseresultatet (EBIT) minskar bland annat till följd av planerade kostnader för implementering av ett nytt, gemensamt affärssystem och en redovisningsmässig nedskrivning av värdet av vårt innehav i det noterade bolaget Omnicar - en effekt av marknadens omvärdering av bolaget och liknande nystartade tillväxtföretag. I Danmark genomför vi omstruktureringar för förbättrad lönsamhet. I Finland vidtar vi ytterligare åtgärder för att nå samma effektivitetsnivå som i övriga affärsområden med förväntade och gradvisa förbättringar under 2024, vilket har medfört kostnader.

Lönsamhetsförbättringar med positiva effekter
Dessa aktiviteter är en del i en större plan med målet att förbättra vår lönsamhet. Vi lanserade detta initiativ i november 2023 och har sedan dess genomfört åtgärder i alla delar av företaget.

Vi har bland annat beslutat att bygga ett nytt, automatiserat centrallager i Norge för att höja effektiviteten och stärka servicenivån för våra kunder. Vi genomför därutöver en konsolidering av vårt norska distributionsnätverk, och har parallellt inlett effektiviseringar i Sverige. Omstruktureringen i Danmark innebär att vi sjösätter en ny, optimerad organisation för att stärka vår logistik och förbättra servicenivån. I Finland har vi beslutat att automatisera vårt centrallager för att höja effektiviteten, sänka våra kostnader och utöka försprånget som den mest tillgängliga partnern på den oberoende fordonseftermarknaden i landet. I kvartalet syns de första effekterna av våra aktiviteter. Åtgärderna i Sverige bidrar tydligt till den ökade lönsamheten i affärsområdet Sweden/Norway. Vi förväntar oss nu fortsatta förbättringar när arbetet fortskrider.

Utmärkelse för vårt hållbarhetsarbete
Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete - MEKO ska vara en drivande kraft för ökad hållbarhet i vår bransch. Det är därför glädjande att våra ansträngningar bär frukt. Under kvartalet belönades vi för vårt hållbarhetsarbete av EcoVadis, en världsledande leverantör av hållbarhetsbetyg. Med poäng över genomsnittet inom samtliga kategorier placerar vi oss bland de främsta 35 procenten av alla utvärderade företag. Det inspirerar oss att fortsätta arbeta fokuserat även inom detta område.

Strategiskt förvärv i Polen gör oss starkare
Att ständigt förbättra vår kärnverksamhet är en del av vår strategi. En lika viktig del är att växa genom noga utvalda förvärv. Jag är därför glad över att vi den 10 maj kunde offentliggöra att det polska företaget Elit Polska nu blir en del av MEKO efter att vi träffat avtal med säljaren LKQ Corporation. Elit Polska är en reservdelsgrossist som kompletterar vår verksamhet väl med sina två lager, 49 lagerbutiker och 485 medarbetare spridda över Polen. Detta gör att MEKO blir det tredje största företaget på den polska fordonseftermarknaden där vi också ser möjligheter till betydande samordningsvinster framöver.

Pehr Oscarson
Vd och koncernchef

 

Denna information är sådan information som MEKO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 klockan 07:30. Delårsrapporten publiceras på svenska och engelska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska.

Åk till toppen